Projekt

********Prov************

V roku 2015 viac ako 6,6 milióna mladých ľudí (vo veku 15 až 24 rokov) nebolo v EÚ ani v zamestnaní, ani vo vzdelávaní alebo odbornej príprave (NEETS). Mnohé z nich pochádzajú z nevýhodného prostredia.

Väčšinu služieb adresovaných spoločnosti NEETS poskytujú pedagógovia mládeže, avšak európska norma pre pedagógov pre mládež pracujúca s NEETS a nástroje na kontrolu kvality ich práce chýbajú.

Tento projekt chce zlepšiť súčasnú situáciu zmapovaním profilu kompetencie pedagógov mládeže pracujúcich s NEETS a vypracovaním metodiky hodnotenia ich kompetencií nazvanej odborná prehliadka, e-kurz pre hodnotiteľov, európsku certifikáciu a register pre hodnotiteľov a mládež pedagógov, ktorí prešli kontrolou. Kontrola sa vykoná vďaka webovej platforme. Opis kompetenčného profilu pedagóga mládeže pracujúceho s NEETs bude založený na ECVET a preskúmanie odporúčaní Európskej rady o validácii neformálneho a informálneho vzdelávania a európskych usmernení pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania vyvinutého CEDEFOP.

Projektové konzorcium tvoria organizácie pracujúce s NEET so sídlom v PL, UK, ES a SK.

Približne viac ako 7 000 pedagógov a organizácií mládeže bude o projekte informovaných a do projektu sa bude priamo podieľať viac ako 400 pedagógov.

Dlhodobým prínosom bude lepšia kvalita práce s mládežou v Európe s NEET a lepšie uznávanie zručností európskych pedagógov pre mládež.

Mapping, Assessing and Validating Competences of Youth Educators Working with NEETS – MAV 2017-1-PLO1-KA205-035785