Projekt

**********PROV************** W 2015 r. Ponad 6,6 mln młodych ludzi (w wieku 15-24 lat) nie było zatrudnionych ani nie kształciło się (NEETS) w UE. Wielu z nich pochodzi z niekorzystnej sytuacji.

Większość usług skierowanych do NEETS dostarczanych jest przez edukatorów młodzieżowych, brakuje jednak europejskiej normy dla wychowawców młodzieżowych pracujących z NEETS oraz narzędzi do sprawdzania jakości ich pracy.

Projekt ten ma na celu poprawę obecnej sytuacji poprzez sporządzenie mapy profilu kompetencji nauczycieli młodzieżowych pracujących z NEETS oraz opracowanie metodologii oceny ich kompetencji zwanych sprawdzaniem wiedzy specjalistycznej, e-kursu dla oceniających, europejskiego certyfikatu i rejestru dla osób oceniających i młodzieży. wychowawcy, którzy przeszli kontrolę. Kontrola będzie przeprowadzona dzięki platformie internetowej. Opis profilu kompetencji nauczyciela młodzieżowego pracującego z młodzieżą NEET będzie oparty na systemie ECVET oraz sprawdzeniu zaleceń Rady Europejskiej w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz wytycznych europejskich w zakresie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego opracowanych przez CEDEFOP.

Konsorcjum projektu składa się z organizacji pracujących z NEET z siedzibą w PL, UK, ES i SK.

Około 7000 nauczycieli i organizacji młodzieżowych zostanie poinformowanych o projekcie, a ponad 400 wychowawców młodzieży będzie bezpośrednio w niego zaangażowanych.

Długoterminowymi korzyściami będą lepsza jakość europejskiej pracy z młodzieżą w ramach NEET oraz lepsze uznawanie umiejętności europejskich wychowawców młodzieży.

Mapping, Assessing and Validating Competences of Youth Educators Working with NEETS – MAV 2017-1-PLO1-KA205-035785