WITAMY W BADANIU KOMPETENCJI I NARZĘDZIU SAMOOCENY PROJEKTU MAV

 

zaprojektowane w celu oceny kompetencji, które są najważniejsze w zawodzie pracownika młodzieżowego. Narzędzie oparte jest na ramowej strukturze kompetencji edukatorów młodzieżowych MAV i ma na celu umożliwienie refleksji nad ważnymi kompetencjami w tej dziedzinie oraz odgrywanie aktywnej roli w procesie ewaluacji, oceny lub rekrutacji. Dzięki temu narzędziu osoba może zidentyfikować obszary, w których pracownicy młodzieżowi są silni, oraz obszary, w których mogą się doskonalić, i na podstawie tego można stworzyć plan rozwoju nauki. Daje także możliwość przygotowania się do rozmowy ewaluacyjnej z zewnętrznym oceniającym.

Ponadto narzędzie to może być przydatne do przygotowania oceny zewnętrznej przeprowadzanej przez pracodawców, organizacje młodzieżowe, organizacje pozarządowe i inne instytucje współpracujące z młodzieżą NEET.
To narzędzie składa się z następujących elementów:
– BADANIE KOMPETENCJI
– TEST DO SAMOOCENY
– WYWIAD OCENIAJĄCY
– PLAN POPRAWY

 

 

BADANIE KOMPETENCJI

 


BADANIE KOMPETENCJI

Jest to dokument, który można pobrać w formacie pdf i zawiera pełną metodologię opracowaną przez partnerstwo projektu w celu oceny i zatwierdzenia kompetencji, zainspirowaną metodologią oceny stosowaną w Wielkiej Brytanii w ramach krajowych ram kwalifikacji zawodowych. Zawiera również pewne wskazówki dla oceniających, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną twarzą w twarz lub na skype.


NARZĘDZIE DO SAMOOCENY

Narzędzie do samooceny opiera się na ramach kompetencji MAV dla pracowników młodzieżowych. Podczas badania kompetencji są one podzielone na dwa główne obszary:
1) kompetencje ogólne: kreatywność, praca zespołowa, analiza i rozwiązywanie problemów, komunikacja, umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności organizacyjne i planowanie pracy.
2) specific competencies: planning educational, sport, social, cultural activities for development of young people, social and vocational activisation of youth, preparation of EU projects, International mobility exchanges for NEETs, Mentoring and coaching of NEETs, vocational guidance for NEETs.

2) konkretne kompetencje: planowanie działań edukacyjnych, sportowych, społecznych, kulturalnych dla rozwoju młodzieży, aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży, przygotowanie projektów unijnych, międzynarodowa wymiana mobilna dla młodzieży NEET, mentoring i coaching młodzieży NEET, poradnictwo zawodowe dla młodzieży NEET.
Narzędzie do samooceny wykorzystuje skalę od 1 do 5, aby zidentyfikować wiedzę specjalistyczną w zakresie różnych kompetencji określonych w Badaniu Kompetencji. Ważne jest, abyś przeznaczył wystarczająco dużo czasu na ukończenie oceny przy minimalnym rozpraszaniu uwagi. Ocena będzie wymagać około 30-45 minut. Konieczne jest uważne przejrzenie każdego stwierdzenia i rozważenie przykładów tego, jak i kiedy wykazałeś/łaś doświadczenie/zachowanie. W tym ćwiczeniu uczciwość i obiektywność w ocenie zapewni znaczące wyniki.

Skalas ocen w samoocenie jest następująca:
n / a – nie dotyczy
1 – podstawowa wiedza
2 – ograniczone doświadczenie
3 – średnie doświadczenie
4 – zaawansowane doświadczenie
5 – ekspert
Po zakończeniu samooceny system opracuje wyniki i określi, które kompetencje zostały oznaczone jako zaawansowane lub eksperckie, które kompetencje zostały określone jako średnie, a które z kompetencji zostały oznaczone jako wiedza podstawowa lub ograniczona. Wartości n / d, 1, 2 – Kompetencje ocenione tymi wartościami wskazują na potrzebę dalszego doskonalenia. Trzeba jednak wskazać, które kompetencje są kluczowe i wymagane w konkretnym miejscu pracy.
i które są prawdopodobnie mniej ważne. W odniesieniu do tej analizy, rozwój indywidualny będzie musiał zostać opracowany w celu planowania rozwoju zawodowego. Wartości 3 – Są to kompetencje, w których dana osoba ma przeciętną wiedzę i pewne doświadczenie, jednak powinna zostać ulepszona w celu podniesienia poziomu kwalifikacji. Wartości 4 i 5 – Są to kompetencje, w których dana osoba ma wystarczającą wiedzę i doświadczenie.
Po przesłaniu wyniki zostaną zapisane na stronie profilu edukatora młodzieży.

WYWIAD OCENIAJĄCY (PERFORMANCE FOCUSED INTERVIEW)

 

PFI można zdefiniować jako: ustandaryzowaną, zorganizowaną dyskusję zawodową,
czyli wywiad przeprowadzony między asesorem a kandydatem (osobą ocenianą), w którym kandydat opisuje
swoje zadania i wyniki osiągnięte przez standardy. W PFI pytania koncentrują się głównie na z góry
określonych aspektach wykonania, a wszycy Kandydaci otrzymują tę samą listę pytań. Jednakże Asesor
może zadawać dodatkowe pytania w celu wyjaśnienia lub lepszego zrozumienia (Wytyczne IMPROVE).
To narzędzie symuluje rozmowę kwalifikacyjną pomiędzy asesorem i kandydatem, z pytaniami dotyczącymi wcześniejszych osiągnięć kandydata, mających na celu ocenę poziomu jego kompetencji w określonych obszarach.
Po przesłaniu wyniki zostaną zapisane na stronie profilu edukatora młodzieży

PLAN POPRAWY

 

Ten link zawiera szablon, który można wykorzystać do opracowania planu doskonalenia dla pracowników młodzieżowych w oparciu o wyniki testów i wywiady.
Można go wypełnić online, wyniki zostaną zapisane na stronie profilu edukatora młodzieży.