AKTUALNOŚCI

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW

Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w Warszawie 6 października 2017 r. Główne omawiane tematy to:

• jak ustrukturyzować różne działania dotyczące zarządzania i monitorowania oraz powiązanych narzędzi

• analiza ryzyka dotycząca projektu

• jak zorganizować waloryzację i powiązane narzędzia • jak zbudować wstępną wersję rezultatów, które zostaną opracowane w ciągu następnych 6 miesięcy.

Posted by administrador in AKTUALNOŚCI

Druga konferencja

Druga konferencja końcowa odbędzie się 30 lipca 2019 r. W CENTRUM MEDYCZNE, ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut. Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony na konferencję. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki projektu, przyszłość osób pracujących z młodzieżą w Polsce i Europie, problemy młodzieży NEET, zwłaszcza młodych osób niepełnosprawnych.

Posted by administrador in AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA KOŃCOWA W POLSCE

Viva Femina zaprasza na konferencję końcową w Rzeszowie 19 lipca 2019 r. O godzinie 10:00. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej naszego lokalnego partnera – Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Kolejowa 1, Rzeszów.

Posted by administrador in AKTUALNOŚCI

Pracy z młodzieżą

Komisja Europejska określa trzy główne cechy pracy z młodzieżą:

1. Młodzi ludzie decydują się na udział

2. Praca odbywa się tam, gdzie są młodzi ludzie

3. Uznaje, że młody człowiek i osoba pracująca z młodzieżą są partnerami w procesie uczenia się Praca z młodzieżą obejmuje działalność społeczną, edukacyjną, sportową, imprezową, polityczną i kulturalną prowadzoną przez młodych ludzi i dla nich poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne.

Posted by administrador in AKTUALNOŚCI

TRZECIE SPOTKANIE PARTNERÓW

Trzecie i końcowe spotkanie partnerów odbyło się w Vigo w Hiszpanii w dniach 11-12 grudnia 2018 r. Podczas spotkania końcowego partnerzy podsumowali dotychczasowe prace, działania w zakresie rozpowszechniania informacji, metodologię pilotażową głównych wyników. Omówiono również przygotowania do warsztatów i konferencji końcowych.

cof
Posted by administrador in AKTUALNOŚCI

Relacje

Relacje pomiędzy pracownikiem młodzieżowym a młodym człowiekiem są w dużej mierze uzależnione od osobowości nauczającego, od tego, kim on jest jako człowiek, ale także jako edukator i wychowawca. Od osobowości pracownika młodzieżowego czy – jakby to określiła M. Grzegorzewska (por. Grzegorzewska, 1959, s. 16) – od jego człowieczeństwa bardziej niż od przygotowania merytorycznego i metodycznego uwarunkowane są jego głębsze korelacje z młodzieżą, co przekłada się na efekty pracy.

Posted by administrador in AKTUALNOŚCI

koncepcją „pracownika młodzieżowego”

Badanie „desk desk” w ramach projektu MAV wykazało, że istnieją pewne różnice między krajami partnerskimi projektu w odniesieniu do różnych aspektów związanych z koncepcją „pracownika młodzieżowego”, takich jak: definicja, zakres, oficjalne uznawanie i standaryzacja. Na jednym końcu spektrum znajduje się UK, który ma system dla osób pracujących z młodzieżą, którego początki sięgają późnych lat 30. XX wieku, a Krajowe Standardy Pracy określają, jakie są kwalifikacje potrzebne do bycia pracownikiem młodzieżowym, oraz inny zakres kwalifikacji oraz ścieżki szkoleniowe, aby stać się wykwalifikowanym pracownikiem młodzieżowym. Na drugim końcu znajduje się Hiszpania, gdzie obecnie nie ma zawodowej postaci „wychowawcy młodzieży”, jednak praca z młodzieżą jest postrzegana w szerokim znaczeniu. Oznacza to, że każdy pracujący z młodzieżą na różnych poziomach może być uważany za pracownika młodzieżowego (nauczyciele w wieku 15–35 lat, doradcy szkolni, pośrednicy pracy, instruktorzy sportowi itp.), A zawód, który można łatwiej powiązać z pracą z młodzież borykająca się z problemami społecznymi i związanymi z pracą, to pracownik socjalny. W międzyczasie mamy Polskę i Słowację. W Polsce, chociaż liczba osób pracujących z młodzieżą jest dobrze zdefiniowana, nie ma obecnie wspólnego systemu walidacji kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą, jednak niektóre duże organizacje stosują system oparty na ustandaryzowanym szkoleniu i sposób walidacji zdobytej wiedzy. Na Słowacji profil pracownika młodzieżowego jest również określony przez prawo, chociaż termin ten wprowadzono w polityce Republiki Słowackiej dopiero w ostatniej dekadzie.
Posted by administrador in AKTUALNOŚCI

NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2017

Mapowanie, ocenianie i weryfikacja kompetencji nauczycieli młodzieżowych pracujących z NEETS – MAV

Celem MAV: ocena i podnoszenie kompetencji osób kształcących młodzież pracujących z NEETS.

Wyniki MAV:

Profil kompetencji wychowawców pracujących z NEETS.
Przewodnik po sprawdzaniu wiedzy specjalistycznej z nauczycielami młodzieżowymi pracującymi z NEETS.
Internetowe narzędzie do oceny.
E-kurs dla osób przeprowadzających ewaluację wychowawców młodzieżowych pracujących z NEETS.
Projekt MAV spełnia kilka potrzeb różnych grup docelowych:

Organizacje partnerskie i ich personel;
Organizacje współpracujące z NEETS;
Wychowawcy młodzieżowi pracujący z NEETS;
Inne zainteresowane strony: decydenci w dziedzinie młodzieży i NEETS, stowarzyszenia młodzieżowe, stowarzyszenia rodziców, stowarzyszenia edukatorów młodzieżowych i inne zainteresowane strony na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym.
Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w Warszawie 6 października 2017 r. Głównymi tematami dyskusji były:

jak zorganizować różne działania dotyczące zarządzania i monitorowania oraz powiązanych narzędzi
analiza ryzyka dotycząca projektu
jak zorganizować waloryzację i powiązane narzędzia
jak skonstruować wersję 1 OI do opracowania w ciągu kolejnych 6 miesięcy
Kolejni partnerzy spotykają się: Londyn 11-12.04.2018

Posted by administrador in AKTUALNOŚCI