Konferencja

POLSKA

Konferencja końcowa w Polsce została zorganizowana jako dwa wydarzenia, aby dotrzeć do wszystkich naszych partnerów społecznych, współpracowników i wolontariuszy. Pierwsze wydarzenie finałowe odbyło się w Rzeszowie 19.07.2019 w sali konferencyjnej Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej I Terapii Zajęciowej, przy ul. Kolejowej 1. W konferencji uczestniczyło 38 osób. Organizacjami biorącymi udział w tym wydarzeniu były Danmar Computers, Środowiskowy Dom Pomocy, Politechnika Rzeszowska, Towarzystwo Brata Alberta, ANIMA – cenrum psychologiczne, Zakłady Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, Stowarzyszenie CWEP, ZHP i Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Terapii Zajęciowej. Uczestnikami byli zarówno młodzież, młodzież NEET, osoby pracujące z młodzieżą, trenerzy, jak i inni specjaliści pracujący z młodzieżą NEET, szczególnie młodzi ludzie niepełnosprawni i młodzi ludzie z obszarów wiejskich.

Druga konferencja końcowa odbyła się w Łańcucie 30.07.2019 w sali konferencyjnej Centrum Medycznego, ul. Paderewskiego 5. W konferencji wzięło udział 20 osób. Organizacjami uczestniczącymi były: Zakład Aktywności Zawodowej, ARMA, Stowarzyszenie „Wychowanie i Resocjalizacja” i Klub Sportowy.

Obie końcowe konferencje były doskonałą okazją do wykorzystania, nawiązywania kontaktów, nowych pomysłów i dyskusji na temat działań osób pracujących z młodzieżą w naszym regionie i Polsce. Uczestnicy mówili o problemach młodych ludzi, trudnościach ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników młodzieżowych. Konferencje zostały zorganizowane we współpracy z organizacjami reprezentowanymi w każdym krajowym komitecie zainteresowanych stron. Podczas konferencji Viva Femina przedstawiła projekt i główne osiągnięcia intelektualne, a także świadectwa wychowawców młodzieży, organizacji współpracujących z młodzieżą NEET, zwłaszcza z młodzieżą niepełnosprawną i z obszarów wiejskich.

UK

Były dwie końcowe konferencje zorganizowane przez Kairos Europe. Pierwszy odbył się w Galerii Chalton w dniu 1 czerwca 2019 r. Uczestniczyło w nim 18 osób: osoby pracujące z młodzieżą, młodzież NEET, migranci i uchodźcy. Kairos Europe skorzystał z okazji, aby zorganizować konferencję dla projektu MAV podczas wydarzenia, które zgromadziło młodzież i pracowników młodzieżowych, pracując szczególnie z grupami defaworyzowanymi, takimi jak migranci i uchodźcy, i opowiadając się za dobrobytem tych grup.

Podczas wydarzenia przedstawiliśmy projekt i jego wyniki. Wydarzenie to było również zmianą mającą na celu zainicjowanie dyskusji na temat młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji oraz tego, co można zrobić, aby ją wspierać. Ludzie byli bardzo zainteresowani projektem. Nie było żadnych specjalnych uwag ani rekomendacji, ale wielu uczestników przyczynia się teraz do udostępniania projektu szerszej publiczności i dokładania własnych sieci.

Drugie ostatnie wydarzenie odbyło się w KPCC Oval w dniu 4 czerwca 2019 r. Liczba uczestników wyniosła 21: pracowników i studentów Kings College London, członków organizacji charytatywnych w Londynie pracujących na różnych poziomach w celu wsparcia ludzi na rynku pracy.

Na to wydarzenie zebraliśmy zróżnicowaną grupę uczestników pochodzących z różnych organizacji, takich jak instytucje szkolnictwa wyższego, a także organizacje charytatywne, pracujących na różnych poziomach I, wspierających osoby ze środowisk defaworyzowanych. Organizacje te obejmują pracowników zajmujących się opieką nad zagrożonymi młodymi ludźmi, którzy pomagają w znalezieniu pracy lub są osobami z instytucji edukacyjnych studiującymi lub prowadzącymi badania w kwestiach społecznych, takich jak bezrobocie młodych ludzi.

Wydarzenie rozpoczęło się prezentacją projektu i partnerów projektu. Podczas tej sesji szczegółowo opisaliśmy, co zostało zrobione podczas 2-letniego projektu, krok po kroku, i jak osiągnęliśmy wyniki, które byliśmy w stanie pokazać.

Następnie przystąpiliśmy do szczegółowego opisywania wyników intelektualnych projektu, jeden po drugim, pokazując na ekranie wszystkie elementy wyników.

Następnie przeszliśmy do fazy praktycznej, w której uczestnicy zostali poproszeni o przetestowanie niektórych wyników, w szczególności IO3 i IO4. Na koniec odbyła się sesja opinii, podczas której uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje pomysły na temat wyników, w

Na koniec odbyła się sesja opinii, podczas której uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje pomysły na temat wyników, w tym sugestie ulepszeń. Odbyła się sesja networkingowa, podczas której uczestnicy mieli okazję się poznać i wymienić kontakty oraz pomysły na projekty.

SŁOWACJA

Końcowa konferencja odbyła się w Čadca 2 lipca 2019 r. Było 35 uczestników. Grupa 7 osób pracujących z młodzieżą / wolontariuszy zainteresowała się wypróbowaniem internetowego narzędzia oceny, dlatego koordynator zorganizował z nimi spotkanie na kolejne warsztaty w poniedziałek 8 lipca, aby szczegółowo pracować z narzędziem oceny.

Charakterystyka uczestników: słowaccy pracownicy młodzieżowi i wolontariusze działający w lokalnych organizacjach młodzieżowych, szkołach, instytucjach edukacyjnych i ośrodkach społecznych. Uczestniczyli w pilotażu lub mieli motywację do wymiany doświadczeń w dziedzinie pracy z młodzieżą NEET i korzystania z narzędzia oceny. Większość osób pracujących z młodzieżą i wolontariuszy w wieku od 20 do 30 lat, rozpoczynając karierę, była zmotywowana do nauki nowych rzeczy.

Organizacje partnerskie:

CVČ (Centrum Voľného Času); PDNS (Podpora dobrovoľníctva na Slovensku); GJMH (Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci), JDŽ (Joga v dennom Živote); NFS Makov, Univerzita Olomouc; Gymnázium Bratislava; ZŠ Komenského; UPSVAR (Úrad Práce a Sociálnych Vecí); Návrat.

Międzynarodowi goście z zagranicznych organizacji partnerskich odwiedzający KERIC podczas międzynarodowego wydarzenia, które odbyło się 1 lipca 2019 r. Byli to liderzy młodzieżowi, młodzi wolontariusze aktywnie współpracujący z młodzieżą NEET. Zaprosiliśmy ich do pozostania 2 lipca i wzięcia udziału w naszej konferencji końcowej. Wszyscy ci liderzy młodzieżowi aktywnie współpracują z KERIC, a także z ich organizacjami: LMC (Lancaster Morecambe College), England; AMYCOS, Spain; ADICE, France; Dejavato/ ICYE Europe; Infoeck, Austria; IYACA, Turkey; Younet, Italy; AJP, Portugal; ICYE, Finlandia. Konferencja końcowa MAV została zorganizowana w sposób nieformalny – dostosowany do sposobu uczenia się pozaformalnego, którego KERIC i nasi partnerzy używają w naszej pracy. Wydarzenie było otwarte podczas wspólnej

sesji, kiedy projekt i jego wyniki zostały wkrótce wprowadzone. Następnie odbyły się trzy równoczesne sesje, w których uczestnicy mogli swobodnie się obracać i brać czynny udział (w systemie open-space). Sesje dotyczące metodologii stosowanej do NEET, przedstawiające strategię projektu MAV i poszczególnych IO. Rozdano kopie Przewodnika i pokazano stronę internetową projektu

HISZPANIA

W dniu 09 lipca 2019 r. odbyła się konferencja końcowa projektu MAV w Santiago de Compostela. Hiszpańskie MŚP Academia Postal 3 Vigo, S.L. zorganizował go, jako partner projektu, we współpracy z The City Hall (Ayuntamiento de Santiago), uczestniczyli w nim uniwersytet w Santiago i Concello. Zarejestrowano i wzięło w nim udział 25 osób, 85% studentów wydziału pracowników socjalnych, a pozostali uczestnicy pochodzili z różnych przedsiębiorstw społecznych, niezależni przedsiębiorcy, a także przedstawiciele innych regionalnych administracji ds. Innowacji i pracy z młodzieżą. Wydarzenie było naprawdę interesujące i dobrze zorganizowane. Najistotniejsze uwagi na temat potencjalnej przydatności wyników projektu (przewodniki i kursy e-learningowe). Większość komentarzy była skoncentrowana na scenariuszach zastosowania wyników i sposobie ich zaprojektowania, ogólna opinia była pozytywna. (konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne, terminowe). Ponadto pojawiło się odniesienie do grupy docelowej, dotyczące jej rzeczywistych potrzeb i tego, czy są zmotywowani do wyjścia z obecnej sytuacji.